Findme.ee teenused: Ärikaitse

 

  • Ärisaladuse määratlemine ettevõttesiseselt
  • Ärisaladuse mõiste sisu lepingutes fikseerimine ja sanktsioonide kehtestamine
  • Ärisaladuseks nimetatud teabe salajas hoidmiseks vajalike meetmete kasutuselevõtmine
  • Ettevõtte sisekorraeeskirjad ärisaladuse määratlemise ja sellega ümberkäimise kohta 
  • Patenteerimine ja registreering
  • Juurdepääsu piiramine ärisaladusele
  • Juriidiline nõustamine ja tõendite kogumine ärisaladuse hoidmise rikkumise tõendamiseks
  • Nõustamine arvutisüsteemide ja andmebaaside julgeoleku tagamiseks
  • Personali sisejuurdlus ja kontroll
  • Järelevalve

Ärisaladuse kaitsmisele peaksid kindlasti mõtlema kõik ettevõtjad, kes näevad võimalikku ohtu oma äri konkurentsivõimele, kui konfidentsiaalne info (tootmisprotsess, marketingilähenemine jne) peaks kopeeritama ning taaskasutatama.

Mis on ärisaladus?
Ärisaladus on teave ettevõtja äritegevuse kohta, mille avaldamine teistele isikutele võib kahjustada selle ettevõtja huve. Ärisaladuseks on näiteks ettevõtja oskusteavet puudutav tehniline ja finantsteave, sealhulgas teave rahavoogude, pangaarvel toimunud rahaliikumiste, kulude hindamise metoodika, tootmissaladuste ja -protsesside, tarneallikate, ostu-müügi mahtude, turuosade,klientide ja edasimüüjate, turundusplaanide, kulu- ja hinnastruktuuride ning müügistrateegia kohta.

Mis on ärisaladuse hoidmise kohustus?
Konkurentsiseadus § 63, lg. 1
§ 63. Ärisaladuse hoidmise kohustus
(1) Ärisaladuseks loetakse niisugune teave ettevõtja äritegevuse kohta, mille avaldamine teistele isikutele võib selle ettevõtja huve kahjustada, eelkõige oskusteavet puudutav tehniline ja finantsteave ning teave kulude hindamise metoodika, tootmissaladuste ja -protsesside, tarneallikate, ostu-müügi mahtude, turuosade, klientide ja edasimüüjate, turundusplaanide, kulu- ja hinnastruktuuride ning müügistrateegia kohta. Ärisaladus ei ole avalikustamisele kuuluv või avalikustatud teave, Konkurentsiameti tehtud otsus ja ettekirjutus ning Konkurentsiameti peadirektori või Konkurentsiameti muu ametniku koostatud dokument, millest on ärisaladused välja jäetud.
[RT I 2007, 66, 408 – jõust. 01.01.2008]

Ärisaladuse kaitsmine
Ärisaladuse kaitse tagamiseks saab ettevõtja ettenägeliku käitumise ja tegevusega ise kõige rohkem ära teha. Oluline on just see, et ettevõtja määratleks ise võimalikult täpselt ära, missugune teave on käsitatav ärisaladusena ja teeks selle arusaadavaks ka teistele isikutele, kes saavad teadlikuks vastavast teabest. Seega on ärisaladuse efektiivse ja tulemusliku kaitse tagamise eelduseks, et ettevõtja on astunud selle kaitsmiseks samme juba enne ärisaladuse hoidmise kohustuse rikkumise fakti toimumist.

Võtke meiega ühendust: info@findme.ee