Ärisaladuse kaitse

Ärisaladuse kaitsmisele võiksid kindlasti mõelda kõik need ettevõtjad, kes näevad võimalikku ohtu oma äri konkurentsivõimele, kui konfidentsiaalne info (tootmisprotsess, marketingilähenemine vms.) peaks kopeeritama ning taaskasutatama.

FindMe saab vajadusel, teie tegevuse erisusi arvestades, kokku panna meeskonna vajalikest spetsialistidest, kes  aitavad analüüsida ja kaardistada võimalikud riskid ning teevad vastavad ettepanekud nende välistamiseks. Siin loetelu osadest meie pakutavatest teenustest:

  • Ärisaladuse määratlemine ettevõttesiseselt
  • Ärisaladuse mõiste sisu lepingutes (töölepingus, töövõtu lepingus, juhatuse liikme lepingus) fikseerimine ja sanktsioonide kehtestamine
  • Ärisaladuseks nimetatud teabe salajas hoidmiseks vajalike meetmete ja tehniliste vahendite kasutuselevõtmine ettevõttes
  • Ettevõttele sisekorraeeskirjade koostamine ärisaladuse määratlemise ja sellega ümberkäimise kohta 
  • Patenteerimine ja registreering
  • Juurdepääsu piiramine ärisaladusele
  • Juriidiline nõustamine ja tõendite kogumine ärisaladuse hoidmise rikkumise tõendamiseks
  • Nõustamine arvutisüsteemide ja andmebaaside julgeoleku tagamiseks ja nende tagamine
  • Personali sisejuurdlus ja kontroll
  • Järelevalve

Mis on ärisaladus?

Ärisaladus on teave ettevõtja äritegevuse kohta, mille avaldamine teistele isikutele võib kahjustada selle ettevõtja huve. Ärisaladuseks on näiteks ettevõtja oskusteavet puudutav tehniline ja finantsteave, sealhulgas teave rahavoogude, pangaarvel toimunud rahaliikumiste, kulude hindamise metoodika, tootmissaladuste ja -protsesside, tarneallikate, ostu-müügi mahtude, turuosade,klientide ja edasimüüjate, turundusplaanide, kulu- ja hinnastruktuuride ning müügistrateegia kohta.

Mis on ärisaladuse hoidmise kohustus?

Konkurentsiseadus § 63, lg. 1

§ 63. Ärisaladuse hoidmise kohustus

(1) Ärisaladuseks loetakse niisugune teave ettevõtja äritegevuse kohta, mille avaldamine teistele isikutele võib selle ettevõtja huve kahjustada, eelkõige oskusteavet puudutav tehniline ja finantsteave ning teave kulude hindamise metoodika, tootmissaladuste ja -protsesside, tarneallikate, ostu-müügi mahtude, turuosade, klientide ja edasimüüjate, turundusplaanide, kulu- ja hinnastruktuuride ning müügistrateegia kohta. Ärisaladus ei ole avalikustamisele kuuluv või avalikustatud teave, Konkurentsiameti tehtud otsus ja ettekirjutus ning Konkurentsiameti peadirektori või Konkurentsiameti muu ametniku koostatud dokument, millest on ärisaladused välja jäetud.

Ärisaladuse kaitsmine

Ärisaladuse kaitse tagamiseks saab ettevõtja ettenägeliku käitumise ja tegevusega ise kõige rohkem ära teha. Oluline on just see, et ettevõtja määratleks ise võimalikult täpselt ära, missugune teave on käsitatav ärisaladusena ja teeks selle arusaadavaks ka teistele isikutele, kes saavad teadlikuks vastavast teabest. Seega on ärisaladuse efektiivse ja tulemusliku kaitse tagamise eelduseks, et ettevõtja on astunud selle kaitsmiseks samme juba enne ärisaladuse hoidmise kohustuse rikkumise fakti toimumist.

Võtke meiega ühendust: info@findme.ee