Elatis e. alimendid ja hooldusõigus

FindMe läbirääkimisdivision koos oma koostööpartneritega osutab läbirääkimisteenust: „Lahendused lapse ülalpidamiskohustuse täitmises ning vanemate ja laste hooldusõiguses“, mille eesmärkideks on leida ja leppida kokku lahendused, kus lapsed hakkavad saama igakuiselt seni saamata jäänud elatisrahasid; leida ja leppida kokku lahendused vanema hooldusõiguse vaidlustes, kaasaarvatult anda teile nõu ka kõigis muudes perekonnaõiguse valdkondades.

TEENUSE „LAHENDUSED LAPSE ÜLALPIDAMISKOHUSTUSE TÄITMISES NING VANEMATE JA LASTE HOOLDUSÕIGUSES“ TUTVUSTUS:

FindMe läbirääkimisdivision abistab teid järgmistes küsimustes:

  • koostab koos teiega täpse ülevaate teie nõude hetkeolukorrast, vajadusel teeb ettepanekud avastatud puuduste täitmiseks ning vormistab teie esindamise kokkuleppe;
  • selgitab välja võlgniku hetkeasukoha ja kontaktid;
  • koostab ülevaate võlgniku hetkeolukorrast ja tulevikuvõimalustest ning loob võlgnikuga toimiva suhtluskanali;
  • kaasab vajadusel oma õigusabi koostööpartneri, kes nõustab teid kõigis perekonnaõiguse valdkondades, sealjuures aitab teil koostada vajalikud dokumendid, esindab kohtus, asjaajamisel ametiasutustes ja muude isikute ning organisatsioonide ees; *
  • kaasab vastavalt läbirääkimiste käigule vajadusel oma erinevaid läbirääkimiste koostööpartnereid võlgnikuga kõigile pooltele kasuliku kokkuleppe loomiseks; *
  • loob võlgnikuga kõigile pooltele kasuliku kokkuleppe, kus muuhulgas lepitakse kokku võlgniku poolt tema kohustuse täitmine;
  • edastab regulaarselt võlgnikule (ja võlgnikult) vastavalt tema tulevikuvõimalustele erinevaid töö-, töövõtu- , ettevõtlus- jm. pakkumisi, mis võlgnikupoolse eduka soorituse korral võimaldavad tal täita lapse ülalpidamise kohustust;
  • kontrollib poolte kokkuleppel regulaarselt edastatud pakkumiste staatust ja võlgnikupoolset sooritust nendes;
  • koostab läbirääkimiste kohta jooksvalt raportid.

*kooskõlastame eelnevalt teiega iga koostööpartneri kaasamise, eraldi tuleb tasuda õigusabi koostööpartnerile õigusnõustamise kui teisele läbirääkimispartnerile tema poolt tehtava töö eest.

Esmakordsel pöördumisel soovitame meiega ühendust võtta e-posti perekonnaoigus@findme.ee kaudu või selle võimaluse puudumisel helistada telefonil 00 372 5242 776.

E-kirjas palume lühidalt oma sõnadega kirjeldada hetkeolukorda ja milles vajate meie abi. Kindlasti lisage enda ja teise poole ees- ja perekonnanimi, kõik olemasolnud kontaktandmed ning täiteotsuste ja/või kohtuasjade numbrid, kui on. Vastame teie pöördumisele esimesel võimalusel. Oma vastuses toome välja võimalused teie küsimuse lahendamiseks ning ettepanekud edaspidiseks koostööks. Vajadusel võtame teiega ühendust telefoni teel.

Teie soovi korral osta läbirääkimisteenust FindMe OÜ-lt, sõlmime teie ja FindMe OÜ vahel läbirääkimisteenuse osutamiseks tähtajalise käsunduslepingu kuni 3 (kolmeks) aastaks, kuutasuga 10 eurot ning tulemustasuga meile 20% teilt läbirääkimiste tulemusel laekuvast.

FindMe läbirääkimiste division.

Infoks, mis on:

LAPSE ÜLALPIDAMISKOHUSTUS:

Tulenevalt Perekonnaseadusest (§ 15-16) on lapse ülalpidamise kohustus mõlemal vanemal.

Iga lapsevanem peaks pidama last üleval vabatahtlikult. Nii võivad vanemad omavahel kokku leppida, missugusel viisil kumbki vanem oma ülalpidamiskohustust täidab.

Ülalpidamist on õigustatud saama alaealine laps, samuti laps, kes täisealiseks saanuna jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni. Alaealise lapse vanem täidab lapse ülalpidamise kohustust elatise maksmise teel eeskätt juhul, kui ta ei ela lapsega koos või kui ta ei osale lapse kasvatamises.

Lapsega koos elav vanem peab elatist kasutama lapse huvides. Kuna vanematel on oma laste suhtes võrdsed õigused ja kohustused, on elatis mõeldud katma pooled lapsele tehtud kulutustest.

Ülalpidamist antakse üldjuhul raha perioodilise maksmisega iga kalendrikuu eest ette.

Igakuine elatis ühele alaealisele lapsele ei või olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast. 2014. aastal on töötasu alammääraks 355 eurot kuus, seega on igakuine minimaalse elatise suurus ühele alaealisele lapsele 177.5 eurot.

Kui lapsevanemad kokkulepet lapse ülalpidamise e. elatise osas ei saavuta, on võimalik nõuda elatis välja maksekäsu kiirmenetluses või hagimenetluses. Vanemate vaheline varasemalt sõlmitud kokkulepe ei välista ega piira seadusest tuleneva nõude esitamist.

Lapse ülalpidamiskohustuse jätkuva rikkumise korral teise poole poolt, on teil õigus pöörduda kohtutäituri poole. Kui täitemenetluses on lapse elatisnõue olnud sissenõutav üle 60 päeva, avaldab kohtutäitur sissenõudja nõusolekul võlgniku nime, isikukoodi või selle puudumisel sünniaja ning võlasumma suuruse koja veebilehel. Kohtutäitur kustutab võlgniku andmed koja veebilehelt 10 tööpäeva jooksul elatisnõude täitmisest arvates.
(Kohtutäituri seadus § 11 lg 4).

Vanema kuritahtliku kõrvalehoidumise eest oma nooremale kui kaheksateistaastasele lapsele või täisealiseks saanud, kuid abi vajavale töövõimetule lapsele kohtu poolt väljamõistetud igakuise elatusraha maksmisest – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.
(Karistusseadustik § 169).

Tulumaksuga ei maksustata elatist ega elatisabi seaduse alusel saadud elatisabi.
(Tulumaksuseadus § 19 lg 3 p 11).

Ülalpidamiskohustuse rikkumisega on tegemist ka siis, kui vanem annab lapsele ülalpidamist ebapiisavalt. Samuti on ülalpidamiskohustuse rikkumisena käsitatav ülalpidamise ebaregulaarne andmine sellekohase kokkuleppe puudumisel.
(Riigikohtu lahend 3-2-1-121-04).

HOOLDUSÕIGUS:

Vanemal on kohustus ja õigus hoolitseda oma alaealise lapse eest (vanema hooldusõigus). Vanema hooldusõigus hõlmab õigust hoolitseda lapse isiku eest (isikuhooldus) ja õigust hoolitseda lapse vara eest (varahooldus) ning otsustada lapsega seotud asju.

Omavahel abielus olevatel vanematel on oma lapse suhtes ühine hooldusõigus. Kui vanemad ei ole lapse sünni hetkel omavahel abielus, on neil ühine hooldusõigus, kui nad isaduse omaksvõtu tahteavaldusi esitades ei ole väljendanud oma soovi jätta vanema hooldusõigus vaid ühele vanematest. Hooldusõiguslik vanem on lapse seaduslik esindaja. Ühist hooldusõigust omavatel vanematel on ühine esindusõigus.

Vanem esindab last üksinda, kui tal on lapse suhtes ainuhooldusõigus või talle on selles asjas otsustusõigus üle antud.

Ühine hooldusõigus ei välista last kasvatava vanema õigust esitada teise vanema vastu hagi lapse ülalpidamise väljamõistmiseks.

FindMe läbirääkimiste division